Modelowanie finansowe projektu filmowego

Podczas, gdy dana osoba myśli o jakimkolwiek projekcie należy zacząć od planowania budżetu, co nazywa się modelowaniem finansowym danego projektu. Ważne jest, aby przeliczyć budżet i koszty, jakie wiążą się z danym projektem. Szczególnie jest to ważne przy planowaniu modelowania finansowego projektu filmowego.
Modelowanie procesów biznesowych z angielskiego business process modeling charakteryzuję się określeniem, że jest to nic innego jak zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE).

Modelowanie jak sama nazwa wskazuje charakteryzuje się przedstawieniem modelu biznesu, czyli uporządkowane mu opisowi procesu najczęściej za pomocą graficzną. Z tego modelu można wywnioskować przebieg i kolejność wykonywania poszczególnych kroków w procesie i co po kolei będzie wykonywane a czasami też, w jakim czasie. Modelowanie jest utożsamiane z mapowanie procesów. Pojęcie te nie są tożsame jednak mogą podobnie wyglądać, ponieważ rozpisane są kolejne czynności danym procesie jednak mapowanie procesów służy rozpisaniu tych czynności, aby wiedzieć, co po kolei będzie wykonywane, w jakim czasie. Modelowanie procesów biznesowych polega na tym, aby wiedzieć, jakie czynności będą wykonywane i ile czynności będą kosztowały.
Kluczem do skutecznego prognozowania wyników firmy jest dobrze skonstruowany model finansowy. Prawidłowo skonstruowany model finansowy pozwala nie tylko przewidzieć przyszłe wyniki finansowe, ale umożliwia także analizę prognozowanego bilansu oraz co najważniejsze prognozowanego rachunku przepływów pieniężnych.

Najczęściej oferowane na rynku rozwiązania zaliczane są dwóch kategorii:
1. Złożone modele finansowe, które były wykonywane na indywidualne zamówienie przedsiębiorstwa uwzględniając jego specyficzne potrzeby na początku przygotowano w Excelu na życzenie oprogramowanie specjalistycznego w obsłudze baz danych systemu do rozwiązania oferuje duże, ale sztywne możliwości przy bardzo wysokich cen zakupu
2. Proste modele finansowe, charakteryzowały się badaniem przyszłych wyników przedsiębiorstwa po zmianie wysokości przychodów i kosztów dodatkowych funkcji tych rozwiązań było wskazanie wpływu dodatkowego finansowania na przykład kredytu na kształt przyszłego sprawozdania finansowego zastosowaniem takich modeli jest przygotowanie sprawozdań do biznes planu, który przedstawia instytucji finansowanie oferuje ona ograniczona przydatność za często bardzo niską cenę zakupu.
Model finansowy stanowi elastyczne narzędzie ułatwiające planowanie finansowe i bieżące monitorowanie oraz ocenę inwestycji. Przygotowanie modelu finansowego jest podstawowym elementem efektywnego planowania rozwoju przedsiębiorstwa. Dostarcza ono informacje odnośnie zapotrzebowania na kapitał, wykorzystanie mocy produkcyjnych czy określenie obszarów do optymalizacji działalności. Model ten zawiera prognozy generowania przepływów pieniężnych. Jest wymagany przez Instytucje kredytowe w celu uzyskania jakichkolwiek inwestycji oraz jest elementem do analizy przez inwestorów, którzy rozważają zaangażowanie w dany projekt.
Sporządzenie modelu finansowego jest poprzedzane:
• analizą otoczenia gospodarczego,
• analizą trendów i prognoz dla branży,
• weryfikacją założeń modelu,
• analizą czynników ryzyka
• wymaga opracowania prognoz finansowych,
• wymaga określenia głównych determinantów wpływających na generowane wyniki,
• wymaga oceny inwestycji pod kątem rentowności i opłacalności.

Do realizacji i różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych jak i modelowania finansowego ważne jest dostarczenie informacji, które zawierają ważne aspekty o przyszłych przepływach pieniężnych, o ryzyku projektu czy o wynikach analizy wrażliwości, aby osiągnąć dane informacje. Należy jednak wykorzystać narzędzie modelu finansowego, planowania różnego rodzaju projektów w tym projektów filmowych. Obejmuje ono oprócz analizy strategicznej, analiza finansową przedsięwzięcia. Jest ona ważna z racji tego, że posiada się informacje o wartości lub finansowaniu ze źródeł zewnętrznych. Przeprowadzenie takowej analizy finansowej wymaga wykorzystania modelu finansowego obejmującego wielowariantowe projekcje przepływów pieniężnych i kwantyfikacji ryzyk.
Bogate doświadczenie różnych firm w modelowaniu finansowym jest niezwykle przydatne w celu pomocy w projektach inwestycyjnych oraz grup podmiotów. Przygotowane przez daną firmę modele służą do określenia najefektywniejszych wariantów projektów planowania i monitorowania oraz pozyskania finansowania z różnych źródeł. Do innych celów zarządczych kompetencja danych firm w obszarze modelowania obejmujące nie tylko aspekty operacyjne, ale także finansowe również specyficzne, bardziej rachunkowo-podatkowe i regulacyjne. Dana osoba, która ma na celu modelowanie finansowe nie musi się martwić o aspekty dodatkowe takie jak regulacyjne czy innego rodzaju, ponieważ dana firma zajmuje się tym sama.
Wartość przedsiębiorstwa lub projektu jest podstawowym i najbardziej obiektywnym parametrem służącym do oceny efektywności biznesowej. Rzetelna oraz niezależna opinia na temat wartości jest, więc istotnym wskaźnikiem wspierającym zarządzanie przedsięwzięciem lub firmą. Po rozpoznaniu potrzeby biznesowej lub celu wyceny rekomenduje się pożądane metody wycen.

Podsumowując należy stwierdzić, że modelowanie finansowe projektu filmowego jest niezwykle ważne z racji tego, aby określić budżet, jaki na dany projekt filmowy. Powinno się spodziewać czy jest on w pełni tożsame z budżetem, który określiliśmy na daną projekcje filmową. Nie zawsze budżet, który został określony mieści się w życie danego film należy zatem wycenić dany projekt filmowy aby wiedzieć jaki na jakie koszty należy się przygotować. Z racji tego, że w większości przypadków jest tak, że nie tylko producent danej projekcji filmowej płaci za projekt, ale także posiada wielu sponsorów. Muszą oni posiadać wycenę danego projektu przez co przekazują rzetelną informację na temat sponsoringu filmowego czy podejmują się jego czy też nie. Modelowanie jest to nic innego jak zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie, w jaki sposób działa dana organizacja, przez co jest widoczne czy należy obawiać się finansowych aspektów danej projekcji filmowej czy też nie. W celu organizowania projektu filmowego nie zawsze jest on realizowany przez tylko jedną osobę, dlatego też należy dokonać wycenę, by przekazać informacje innym uczestnikom danego projektu.